Prakata Besut

Basa Daerah iku basa sing nang daerah tertentu, namung sing dimaksud nang kene basa nang daerah Indonesia. Basa Daerah lewih dikenal nang akeh wong dibanding basa resmine.