Kromo

Kromo kuwe bahasa Jawa sing dienggo golongan Priyayi, utawa dienggo sekang anak nang bapa-ibune.