Ngoko kuwe bahasa Jawa sing ana nang tingkatan paling ngisor. Basa kiye dienggo kanggo wong sing nduwe derajat sing padha nang tatanan sosial.