Wikipedia basa Rusia

Wikipedia basa Rusia yakuwe edisi wikipedia sing nganggo basa Rusia. Neng wulan Desember 2011, wikipedia kiye wis nduweni luwih sekang 790.000 artikel. Wikipedia kiye manggon neng nomer wolu sekang daptar wikipedia sing akeh artikele. Proyek kiye mulai digawe neng wulan Mei 2001.

Wikipedia basa Rusia
Wikipedia-logo-v2-ru.svg
URL http://ru.wikipedia.org/
Tipe situs Proyek ensiklopedia internet

Pranala njabaBesut